PROJEKTY POWER

StartPROJEKTY POWER

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb.png

Projekty dofinansowane są ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przyznanych w wyniku konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej i z dotacji celowej.

Gdański Uniwersytet Medyczny podpisał umowę o dofinansowaniu trzech projektów dotyczących realizacji programów studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym.

Tytuł projektu:
Interdyscyplinarny program studiów doktoranckich jako narządzie kształcenia kadr dla nauki i gospodarki w obszarze profilaktyki i terapii chorób cywilizacyjnych – POWR.03.02.00-00-I035/16-00

Tytuł projektu:
Studia Doktoranckie ukierunkowane na umiędzynarodowienie i wieloośrodkową współpracę badawczą – POWR.03.02.00-00-I026/17-00

Tytuł projektu:
Międzynarodowe Studia Doktoranckie WF z OML GUMed ukierunkowane na transfer wiedzy do przemysłu – POWR.03.02.00-00-I014/17-00