Kierunki studiów

StartKierunki studiów

FARMACJA

Studia prowadzone są na Wydziale Farmaceutycznym i trwają 5,5 roku (obejmują obowiązkową 6 miesięczną praktykę w aptece). Program kształcenia obejmuje przedmioty ogólne: historię farmacji, etykę zawodową, psychologię z socjologią etc., przedmioty podstawowe: chemię analityczną, organiczną i nieorganiczną, anatomię, fizjologię, immunologię etc. oraz przedmioty kierunkowe: farmakognozję, chemię leków, farmakologię z farmakodynamiką, farmakokinetykę, technologię postaci leku etc. a także szkoleniem umiejętności praktycznych.


Absolwent uzyskuje prawo do:

  • wykonywania zawodu farmaceuty,
  • kształcenia specjalizacyjnego,
  • prowadzenia badań naukowych nad lekiem,
  • oraz do udzielania informacji o leku.

Absolwent studiów jest przygotowany do wykonywania zawodu farmaceuty, zdolnego do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, przy hurtowym i detalicznym obrocie leku oraz przy wytwarzaniu leku, w przemyśle farmaceutycznym, jak również do udziału w systemie opieki zdrowotnej i promocji zdrowia a także do podjęcia specjalizacji lub pracy naukowej.

Kierunek prowadzi wymianę studentów w ramach programu ERASMUS, co stanowi okazję do odbycia części studiów za granicą.


ANALITYKA MEDYCZNA

Studia prowadzone są na Wydziale Farmaceutycznym, trwają 5 lat. Absolwent posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych oraz może podjąć dalsze kształcenie w celu uzyskania tytułu specjalisty. Studia obejmują przedmioty ogólne w zakresie nauk humanistycznych, organizacyjnych oraz języków obcych; przedmioty podstawowe w zakresie nauk chemicznych, biologicznych i medycznych oraz przedmioty kierunkowe w zakresie laboratoryjnej diagnostyki biochemicznej, hematologicznej, mikrobiologicznej, immunologicznej, genetycznej i molekularnej.

Absolwent może wykonywać zawód diagnosty laboratoryjnego w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej.

Kierunek prowadzi wymianę studentów w ramach programu ERASMUS, co stanowi okazję do odbycia części studiów za granicą.


PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY I KOSMETYCZNY

Przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny jest kierunkiem studiów II stopnia o profilu praktycznym prowadzonym na Wydziale Farmaceutycznym. Studia trwają 2 lata.

Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty lecznicze (ludzkie i weterynaryjne), wyroby medyczne, kosmetyki oraz suplementy diety. Profil praktyczny realizowany będzie nie tylko dzięki 3-miesięcznemu stażowi odbywanemu w czasie studiów we współpracujących firmach i instytucjach z branży farmaceutycznej i kosmetycznej, ale także ze względu na duży udział w procesie dydaktycznym profesjonalistów zatrudnionych w przemyśle. W czasie kształcenia zostanie rozwinięta wiedza chemiczno-biologiczna zdobyta wcześniej przez studentów na kierunkach licencjackich lub magisterskich, z silnym ukierunkowaniem na zagadnienia dotyczące wytwarzania przemysłowego leków i kosmetyków, w tym kontroli ich jakości, dopuszczania do obrotu oraz dystrybucji i marketingu (m. in.: Technologia formulacyjna, Analiza leków i kosmetyków, Surowce naturalne, Prawodawstwo, Badania przedrejestracyjne i transfer technologii, Dobra Praktyka Wytwarzania i Dystrybucji, Inżynieria procesowa).

Studenci poznają podstawy nauk farmaceutycznych w zakresie działania leku na organizm, co zwiększy umiejętność podejmowania prawidłowych decyzji wpływających na bezpieczeństwo produktów (m. in.: Farmakologia i toksykologia, Farmakokinetyka i biofarmacja).

Program studiów spełnia oczekiwania pracodawców z branży farmaceutycznej i kosmetycznej, którzy są jego współtwórcami. Realizacja programu gwarantuje, że absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w tym obszarze bez konieczności podstawowego wdrażania przez pracodawcę, co skróci czas przygotowania do podejmowania zadań po zatrudnieniu, obniżając także koszty tych przygotowań dla pracodawcy. Kompleksowe i szerokie przygotowanie do pracy z produktem leczniczym, kosmetykiem i suplementem diety pozwoli kształtować wysoką świadomość działań zawodowych gwarantujących odpowiednią jakość produktów. Takich umiejętności poszukują pracodawcy.