Obszary badawcze pracowników Wydziału Farmaceutycznego GUMed

StartNaukaObszary badawcze pracownikó...

Wydział Farmaceutyczny

Obszary badawcze pracowników Wydziału Farmaceutycznego GUMed


Imię i nazwisko

Jednostka Obszary badawcze
dr hab. Sylwia Bartoszewska Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej Znaczenie mechanizmy molekularne UPR w patogenezie i fizjologii człowieka
prof. dr hab. Rafał Bartoszewski
prof. dr hab. Tomasz Bączek Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej Analityka farmaceutyczna, Analityka biomedyczna, Stabilność metaboliczna kandydatów na leki, Drukowanie 3D
prof. dr hab. Krzysztof Cal Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej Technologia farmaceutyczna – rozwój i badania stałych doustnych postaci leku, Przenikanie substancji przez skórę, Technologia kosmetyków i kosmetologia
dr hab. Krzesimir Ciura Katedra i Zakład Chemii Fizycznej Metody biomimetyczne, Chemia medyczna, Chemometria
dr hab. Agnieszka Ćwiklińska Zakład Chemii Klinicznej Zaburzenia lipidowe w różnych stanach patofizjologicznych, Harmonizacja wyników i standaryzacja procedur badań laboratoryjnych w medycznych laboratoriach diagnostycznych
dr hab. Danuta Dudzik Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki Metabolomika niecelowana, Farmakometabolomika
dr hab. Szymon Dziomba Katedra i Zakład Toksykologii Techniki elektromigracyjne, Nanocząstki, Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe
dr hab. Ewelina Dziurkowska Katedra i Zakład Chemii Analitycznej Nowe metody izolacji związków psychoaktywnych ze śliny
dr hab. Katarzyna Gobis, prof. uczelni Katedra i Zakład Chemii Organicznej Nowe chemoterapeutyki przeciwgruźlicze, Nowe pochodne bakuchiolu o aktywności przeciwzapalnej, Urolityn A, B i C oraz ich metylowane pochodne.
prof. dr hab. Tomasz Grabowski Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej Farmakologia terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych, weryfikacja potencjału terapeutycznego peptydów o działaniu tolerogennym, interpretacja regulacji dotyczących badań przedklinicznych, weterynaryjne formy leków.
dr hab. Katarzyna Greber Katedra i Zakład Chemii Fizycznej Nowe antybiotyki peptydowe
dr hab. Małgorzata Grembecka Katedra i Zakład Bromatologii Bromatologiczna ocena żywności, Analityka żywności, Suplementy diety, Uwalnianie składników żywności in vitro, Chemometryczna ocena żywności
dr hab. Anna Hallmann Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej Aromataza u bezkręgowców morskich?, Zanieczyszczenia wód Bałtyku związkami typu EDs (ang. Endocrine Disruptors), Neoplazja zakaźna bałtyckich małży, Mikroplastiki obecne w tkankach zwierząt Bałtyku, Grafen – obecny w środowisku morskim; obojętny czy szkodliwy dla makrofauny?, Obecność farmaceutyków w europejskiej części Arktyki
prof. dr hab. Iwona Inkielewicz-Stępniak Katedra i Zakład Patofizjologii Farmaceutycznej Badania interakcji nanoksenobiotyków z układem hemostazy, Ocena aktywności biologicznej funkcjonalizowanych nanocząstek jako potencjalnych substancji terapeutycznych oraz platform dostarczania leków, Poszukiwanie mechanizmów ochronnego działania wysiłku pływackiego związanego ze zmianami w obrębie mitochondriów, Kultury 3D w terapii nowotworu trzustki
dr hab. inż. Marzena Jamrógiewicz Katedra i Zakład Chemii Fizycznej Ocena stabilności farmaceutycznej substancji leczniczych w fazie stałej, Fotochemiczne testy stresowe substancji leczniczych, Spektroskopia w zakresie bliskiej podczerwieni, Metody supramolekularne w ochronie substancji leczniczych przed degradacją, Badania fizykochemiczne polimerów, plastrów medycznych, cieczy eutektycznych, Badania fizykochemiczne DES, cieczy eutektycznych
prof. dr hab. Maciej Jankowski Zakład Chemii Klinicznej, Katedra Analityki Klinicznej Nefrologia doświadczalna
prof. dr hab. Leszek Kalinowski Zakład Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej Kardiologia i angiologia doświadczalna i kliniczna
prof. dr hab. Wojciech Kamysz Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej Nowe antybiotyki peptydowe, Chemiczna synteza peptydów, Chromatografia preparatywna, Badania mikrobiologiczne, Czujniki i bioczujniki oparte o mikrowagi kwarcowe
dr hab. Lucyna Konieczna Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej Analiza jakościowa i ilościowa katecholoestrogenów i ich metoksylowych pochodnych techniką LC-MS/MS, Badanie biomarkerów ARDS w kondensacie wydychanego powietrza, Ocena utraty pierwiastków śladowych u pacjentów poddawanych ciągłej terapii nerkozastępczej, Ocena poziomu aminokwasów u pacjentów przed i po zabiegu bariatrycznym
dr hab. Paweł Konieczyński Katedra i Zakład Chemii Analitycznej Analiza składu chemicznego produktów pochodzenia naturalnego, Analiza próbek pochodzenia biologicznego, Metody wielowymiarowe w interpretacji wyników analiz chemicznych
dr hab. Anita Kornicka Katedra i Zakład Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Poszukiwanie potencjalnych leków o działaniu chemioterapeutycznym, Badania w zakresie projektowania i syntezy lipopeptydowych modulatorów szlaków komórkowych zaangażowanych w regenerację tkanek, Ligandy receptorów α-adrenergicznych i imidazolinowych
dr hab. Piotr Kowalski, prof. uczelni Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej Techniki elektromigracyjne, Techniki pre-koncentracji off-line (izolacji analitów z próbki) oraz techniki on-line możliwe do aplikacji wewnątrz kapilary
prof. dr hab. Mirosława Krauze-Baranowska Katedra i Zakład Farmakognozji Analiza metabolomiczna matryc pochodzenia roślinnego, Preparatyka metabolitów wtórnych z matryc pochodzenia roślinnego i badania strukturalne izolowanych z surowców roślinnych związków chemicznych, Poszukiwania metabolitów wtórnych o właściwościach przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych oraz przeciwdrobnoustrojowych, Kultury in vitro biomas roślinnych ukierunkowane na akumulację aktywnych biologicznie metabolitów wtórnych.
dr hab. Agnieszka Kuchta Zakład Chemii Klinicznej Ilościowe i jakościowe modyfikacje frakcji HDL w kontekście ryzyka rozwoju chorób sercowo-naczyniowych, Zaburzenia równowagi oksydacyjno- redukcyjnej w różnych stanach patofizjologicznych
dr hab. Barbara Lewko, prof. uczelni Katedra i Zakład Patofizjologii Farmaceutycznej Badania z zastosowaniem hodowli komórkowych podocytów
prof. dr hab. Maria Łuczkiewicz Katedra i Zakład Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych Kultury in vitro roślin leczniczych – procedury up-stream, Opracowywanie procedur down-stream dla procesów biotechnologicznego otrzymywania roślinnych substancji leczniczych, Mikrorozmnażanie wybranych roślin leczniczych, Poszukiwanie nowych surowców roślinnych jako źródła metabolitów naturalnych, mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu wybranych chorób cywilizacyjnych
prof. dr hab. Michał Markuszewski Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki Metabolomika
dr hab. Adriana Mika, prof. uczelni Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej Choroby metaboliczne/onkologia
prof. dr hab. Antoni Nasal Zakład Farmakodynamiki Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki Poszukiwanie nowych środków o potencjalnym działaniu krążeniowym oraz przeciwbólowym i przeciwzapalnym w grupie nowych pochodnych imidazoliny z wykorzystaniem testów farmakologicznych in vivo i in vitro
prof. dr hab. Jadwiga Renata Ochocka Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Analiza danych, Analizy enzymatyczne, Dermatologiczna aktywność surowców roślinnych, Aktywność cytotoksyczna
dr hab. Ilona Olędzka Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej Techniki elektromigracyjne, Techniki ekstrakcji analitów z materiału biologicznego, Połączenie technik elektromigracyjnych z detekcją LIF
dr hab. Krystyna Pieńkowska Katedra i Zakład Chemii Fizycznej Badanie penetracji i przenikania substancji przez skórę ludzką ex vivo i substytuty skóry, Ocena skutków interakcji pomiędzy siloksanami o strukturze cyklicznej oraz liniowej a skórą ludzką w warunkach ex vivo
prof. dr hab. Arkadiusz Piotrowski Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Genetyka rzadkich chorób, Mozaicyzm somatyczny w etiologii nowotworów, Transkryptomika w medycynie regeneracyjnej, Wysokoprzepustowe technologie w analizie genetycznej i transkryptomicznej pojedynczych komórek
dr hab. Alina Plenis Katedra i Zakład Chemii Analitycznej Techniki chromatograficzne, Techniki elektromigracyjne, Techniki ekstrakcji – przygotowanie prób do analizy chromatograficznej i/bądź elektromigracyjnej, Systemy klasyfikacji kolumn chromatograficznych, Ciecze jonowe, Metody chemometryczne
dr hab. Aneta Pogorzelska Katedra i Zakład Chemii Organicznej Nowe związki przeciwnowotworowe przeciwbakteryjne i/lub przeciwgrzybowe, inhibitory anhydrazy węglanowej (CA)
prof. dr hab. Magdalena Prokopowicz Katedra i Zakład Chemii Fizycznej Badania preformulacyjne stałych postaci leku na bazie materiałów krzemionkowych jako wielofunkcyjne implanty kostne, Otrzymywanie mezoporowatych materiałów krzemionkowych, Otrzymywanie bioszkieł, Mezoporowate materiały krzemionkowe jako nośniki substancji leczniczych
dr hab. Anna Roszkowska Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej Ekstrakcja i analiza leków, Ekstrakcja i analiza małocząsteczkowych związków endogennych (metabolomika celowana), Metabolomika niecelowana
prof. dr hab. Wiesław Sawicki Katedra i Zakład Chemii Fizycznej Technologia postaci leku, Fizykochemiczne badania preformulacyjne, Przeciwdrobnoustrojowe związki peptydowe, Chemia analityczna, Chemia teoretyczna, Chemia medyczna.
Prof. dr hab. Jarosław Sączewski Katedra i Zakład Chemii Organicznej Synteza pochodnych triazolinowych (Safirinium), Synteza triazoliowych prekursorów karbenów i ich kompleksów z metalami, Chromatografia preparatywna, Modelowanie cząsteczkowe, Metody spektroskopowe.
dr hab. Danuta Siluk, prof. uczelni Zakład Farmakodynamiki Analiza związków małocząsteczkowych w materiale biologicznym.
prof. dr hab. Jarosław Sławiński Katedra i Zakład Chemii Organicznej Nowe związki przeciwnowotworowe przeciwbakteryjne i/lub przeciwgrzybowe, inhibitory anhydrazy węglanowej (CA).
dr hab. Justyna Stefanowicz-Hajduk Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Badania aktywności cytotoksycznej ekstraktów roślinnych, związków naturalnych i syntetycznych, Określanie roli wybranych czynników komórkowych w śmierci komórek nowotworowych, Badania aktywności antyoksydacyjnej ekstraktów i związków naturalnych , Badania fitochemiczne
prof. dr hab. Piotr Szefer Katedra i Zakład Bromatologii Analityka żywności/chemometria, Ekoanalityka, Ekotoksykologia, Oceanografia biogeochemiczna, Analiza spektrometryczna żywności, Analiza chromatograficzna żywności, Kompilacja piśmiennictwa światowego wykorzystanego w przygotowaniu i opracowań książkowych
prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej Technologia farmaceutyczna – rozwój postaci leku, Badanie uwalniania w ocenie biofarmaceutycznej produktów leczniczych, Obrazowanie mikroskopowe i badania tekstury materiałów, Nowoczesna receptura apteczna.
Prof. dr hab. Tomasz Śledziński Katedra i Zakład Biochemii Farmaceutycznej Badania w modelach in vitro, Badania w modelach in vivo, Badania molekularne, Badania enzymatyczne
dr hab. Agnieszka Viapiana Katedra i Zakład Chemii Analitycznej Analiza składu chemicznego i aktywność biologiczna roślinnych surowców leczniczych, Metody wielowymiarowe w interpretacji wyników analiz chemicznych, Oszacowanie jakości roślinnych surowców leczniczych
dr hab. Krzysztof Waleron Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej Zastosowanie technik omicznych w selekcji nowych szczepów bakterii o właściwościach probiotycznych pod kątem wykorzystania w produkcji biopreparatów terapeutycznych, Metody izolacji i charakterystyki bakteryjnych pęcherzyków błonowych, Jadalne cyjanobakterie z rodzaju Arthrospira – genetyka, fizjologia i bezpieczeństwo stosowania jako produkt pochodzenia naturalnego, Badanie właściwości nowych związków bioaktywnych przeciw drobnoustrojom o znaczeniu klinicznym i gospodarczym, Warianty genetyczne ludzkich cholinoesteraz i ich związek z chorobą Alzheimera, Klonowanie i nadprodukcja białek otoczki wirusa SARS-CoV-2.
prof. dr hab. Marek Wesołowski Katedra i Zakład Chemii Analitycznej Ko-kryształy substancji leczniczych, Niezgodności substancji leczniczych z substancjami pomocniczymi, Stałe układy dyspersyjne,
prof. dr hab. Paweł Wiczling Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki Biostatystyka/analiza danych
dr hab. Bartosz Wielgomas, prof. uczelni Katedra i Zakład Toksykologii Monitoring biologiczny narażenia na ksenobiotyki
dr hab. Beata Żołnowska Katedra i Zakład Chemii Organicznej Nowe związki przeciwnowotworowe przeciwbakteryjne i/lub przeciwgrzybowe, inhibitory anhydrazy węglanowej (CA).